Program „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025

eft9SdW67K1ONT

Tytuł przedsięwzięcia: Zwiększenie jakości świadczonych usług przez Spółdzielnię Socjalną poprzez zakup środków trwałych. 

Czas realizacji w miesiącach: 12 

Obszar wiodący w ramach realizacji wniosku: Obszar 1 – Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego. 

Całkowita wartość dofinansowania przedsięwzięcia: 165700 zł  

Działania zaplanowane w umowie przedstawiają się następująco:
         W ramach wydatków majątkowych planuje się:

1. Zakupić samochód dostawczo-osobowy z ilością 9 miejsc siedzących.
2. Zakupić traktorek do koszenia trawy.
3. Wykonać remont ogrodzenia wokół placu Spółdzielni.
4. Wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych do wejścia w budynku wraz z wymianą drzwi.

         W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną:

1. Kosy akumulatorowe z akumulatorami i ładowarkami.
2. Plandeka na przyczepkę samochodową.
3. Obowiązkowe koszty informacyjne. 

Nasze działanie zmierza do wymiany starego zużytego sprzętu, mało przyjaznego środowisku na sprzęt nowszej generacji spełniający restrykcyjne normy ekologiczne. Obecnie używany pojazd chcielibyśmy wymienić na nowszy, przynajmniej z roku 2018/19 o emisyjności spalin do 140 g/km z systemem start-stop. Natomiast traktorek do koszenia trawy wymieniony zostałby na sprzęt o napędzie benzynowym najnowszej generacji. Zakup na wyposażenie drobnego sprzętu w postaci kos do koszenia trawy obejmowałby kosy o napędzie akumulatorowym, całkowicie przyjaznym środowisku 

Zakładamy, że dzięki planowanej modernizacji zwiększy się liczba odbiorców-klientów poprzez osiągniętą mobilność działania, a co za tym idzie nastąpi zwiększenie obrotów finansowych Spółdzielni Socjalnej „Równe Szanse”. Ulegnie zmniejszeniu koszt napraw sprzętu, który w chwili obecnej stanowi duże obciążenie naszego budżetu. Nastąpi poprawa bezpieczeństwa terenu Spółdzielni poprzez wymianę ogrodzenia oraz znikną bariery architektoniczne ograniczające dostęp do obiektu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.